99%
© SL  WebDesign 2014
HTML Hit Counter
HTML Hit Counter
Antall klikk på vår side:
Velkommen Til minne om RRIMA chapters Bilder Linker Roadhouse Vedtekter Kontakt
     Grunnlov for: Road Riders International Motorcycle Association “RRIMA”

1. Foreningens fulle navn er: ”Road Riders International Motorcycle Association”. Heretter forkortet til “RRIMA” Også kalt ”Road Riders”.
     RRIMA er en fullstendig Udemokratisk Forening. Man blir ikke valgt, men utvalgt til posisjoner og verv innen RRIMA’s Hovedorganisasjon’s underavdelinger ut fra
     kvalifikasjon og ytelsesevne.
2. For å kunne bli et fullverdig medlem av RRIMA må man enten eie eller ha tilgang til en Motorsykkel, heretter forkortet ”MC”. (Familiemedlemmer inngår under disse fullverdige medlemmer
    uten å eie eller ha tilgang til en MC.)  Ellers kan man være ”Prospect Member” i RRIMA. Dette skal fremgå fra en eventuell ”Rocker” under eller over 4” eller 10” Logo.
    (Logoer med RRIMA’s navn skal være godkjent av (*”The Board”) eller av Executive Chief.
3.  4” Logo og ”Rockers” skal sitte øverst på Venstre side av Jakke eller Vest. 10” Ryggmerke kan kun brukes sammen med ”Rockers” godkjent av RRIMA,
     ingen andre merker på rygg av eventuell Vest/Jakke er godkjent. Pin’s, Treffmerker og andre MC merker kan ellers plasseres hvor man vil.
4. Man må ha vært medlem i en full kalendermåned,eller være ”Godkjent” av minst to fullverdige medlemmer av RRIMA før man som medlem får tillatelse til å
    bære RRIMA’s 10” Logo/Ryggmerke. Man kan kun bruke 4” merke på Venstre side på Vest eller Jakke fra innmeldingsdato.
5. Som medlem av RRIMA skal man jobbe for RRIMA og medlemmenes ”Ve og Vel”, samt jobbe for at alle skal trives i ”RRIMA”!
6. RRIMA er en MC-forening, fri for Rasistisk, Religiøs eller Politisk innehold!
7. De som er i ”Ledelse” innen RRIMA forplikter seg til å bære RRIMA’s Logo/Merke til enhver tid, og kan ikke inneha verv eller sitte i andre MC relaterte Klubber eller Foreningers styre!
    Medlemskap i andre foreninger eller klubber er fullt tillatt.
8. Medlemmer som bevisst ”motarbeider” RRIMA’s regler og eller retningslinjer kan bli direkte ekskludert uten tilbakebetalingsmulighet, være seg av medlemskontingent eller for effekter
    som er kjøpt til eget bruk i eller for og  utføre arbeid for RRIMA. Alle effekter som et medlem som blir suspendert innehar for bruk i RRIMA’s arbeid skal tilbakeleveres til RRIMA’s  avdeling
    som medlemmet er tilsluttet så sant dette er kjøpt og betalt av RRIMA.
9. Kasserer i en avd. av RRIMA kan ikke være i familie med et annet styremedlem i RRIMA, være seg i samme avd. eller som på annen måte er tilsluttet RRIMA’s styre i andre avdelinger.
10. Medlemmer av ”Kriminelle” organisasjoner er ikke ønsket som medlemmer i RRIMA, og vil bli ekskludert fra RRIMA uten mulighet for tilbakebetaling av eventuell innbetalt kontingent,
     og merker med RRIMA’s Logo eller navn skal tilbakeleveres hvis det skulle bli oppdaget at de har meldt seg inn ved en ”misforståelse” av medlemmet og/eller godkjennende instans!
11. Medlemmer som har blitt ekskludert har rett til og få sin sak overprøvd i hovedstyret, og/eller i høyere instans enn der eksklusjonen kommer fra. Hvis *”The Board” har avgjort et tvistemål
     er denne avgjørelsen ”endelig”.
12. Hvis ”Executive Chief” ikke selv kan ta en avgjørelse, skal *”The Board” sammenkalles for eventuelt og kunne avgjøre tvistesaken eller forespørselen.
13. Avgjørelser tatt av *”The Board” er endelige, og kan ikke overklages!
14. Ethvert medlem fra et land som tilslutter seg RRIMA skal kunne tillempe disse reglene etter landets lovverk eller regelverk etter og skriftlig eller muntlig forelagt RRIMA’s styre en
     begrunnelse for forandringen og forespørselen har blitt godkjent fra ”Executive Chief”. Dette være seg trafikklover/regler og/eller andre lover/regler i landet søknaden gjelder, så lenge
     dette ikke strider mot RRIMA’s grunnleggende lover/regler eller RRIMA’s grunnleggende prinsipper.
15. RRIMA’s Hovedregler/Lover kan kun forandres på et møte bestående av alle medlemmene av (*”The Board”) og ingen annen innen RRIMA kan senere bestride denne avgjørelse.
         
            *(”The Board”) består av faste ”Livstidsmedlemmer” som er  et overordnet organ av RRIMA som skal sammenkalles kun for spesialsaker og tvistemål eller forandringer av Grunnprinsipper for
               RRIMA’s lover og vedtekter.
”             The Board” består av ”Chief of The Board” & ”Deputy’s of The Board” og  ”Members of The Board” som er tilsatt  enstemmig av ”The Board’s”
               medlemmer.  Denne ”spesialgruppe” av RRIMA er hovedansvarlig for at RRIMA’s Lover/Regler overholdes, og er et overordnet organ for alle RRIMA’s forskjellige avdelinger. ”
              The Board” er også overordnet ”Executive Chief”, som ansees for å være øverste talsmann for RRIMA’s medlemmer ovenfor ”The Board”!
               Beslutninger tatt av et enstemmig ”The Board” er ikke ”Overklagbare”!